เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.ดร.ศิริชัย นามบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ช่องทางติดต่ออื่น ๆ : อีเมล : sirichai.nbr@yru.ac.th โทรศัพท์: 08 4196 8099 FB: https://www.facebook.com/Sirichai.Namburi LineID: sirichai.namburi Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=oC7_7yQAAAAJ

ชื่อ - สกุล

นายศิริชัย นามบุรี

อีเมล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

สถาบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 2010

คุณวุฒิ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

สาขา

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 2000

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบัน

วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 1997

คุณวุฒิ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขา

บริหารธุรกิจ

สถาบัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่สำเร็จ

พฤศจิกายน 1987

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตร WiNS 4 (WISDOM-INNOVATION-NETWORK-SERVING SOCIETY รุ่นที่ 4)

2023-08-26 - 2023-08-29

-ไม่ระบุ-
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ความเป็นเลิศด้านการทำงาน

2023-07-21 - 2023-07-22

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและเลขานุการ

2023-06-09 - 2023-06-10

สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 18 พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: การเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้ง Reinventing Thai Higher Education: 'Forever' Changes

2023-03-22 - 2023-03-25

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาไทย (ควอท.) ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวง อว.
สูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน"(ภาค 4) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566

2023-03-01 - 2023-03-17

กองอำนวยการศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค 4 ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอนราธิวาส
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

2022-08-31 - 2022-09-02

สำนักงานประกันคุณภาพ ร่วมกับคณะและสำนักสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพลังงานทดแทนต้นแบบ เพื่อวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน ภาคใต้

2022-06-06 - 2022-06-09

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-

2022-05-01 - 2022-05-02

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565
พัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรและอาหาร

2022-03-16 - 2022-03-20

-ไม่ระบุ-
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ไปสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

2021-06-11 - 2021-06-11

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย(สมาคม ควอท)
การบริหารจัดการทรัพย์ทางปัญญาสำหรับมหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย

2020-11-25 - 2020-11-25

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
ความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่

2020-10-19 - 2020-10-20

เครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.)
ความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่

2020-10-18 - 2020-10-20

เครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.)
บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs

2020-04-28 - 2020-04-29

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การพัฒนาวิชาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ OPEN EDX ผ่านโครงการ Thailand Massive Open Online Course (การศึกษาแบบเปิด เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต)

2020-03-01 - 2020-04-08

โครงการ Thailand Massive Open Online Course (การศึกษาแบบเปิด เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต)
เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุค Digital (Technology Enhanced Learning for Digital Era)

2020-03-01 - 2020-04-01

โครงการ Thai MOOC ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อบรมปฏิบัติการครูของครูชายแดนใต้

2020-01-13 - 2020-01-15

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินและรายได้

2019-11-04 - 2019-11-04

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ค่ายจิตอาสาประชาสังคม จังหวัดยะลา ปี 2563

2019-09-22 - 2019-09-27

ฝ่ายกิจการพลเรือน กองทัพบก
Intergrated Course Design and Instruction Model Development

2019-08-10 - 2019-08-12

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
นักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (นบม.) รุ่น 30

2019-08-01 - 2019-08-02

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (นบม.) รุ่น 30

2019-07-31 - 2019-07-31

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา