เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

ศิริชัย นามบุรี

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 8 และ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INCIC2023)

ปีที่นำเสนอ

4, 2023

จัดโดย

กลุ่มเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 วิทยาเขต และ 2 สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้

จังหวัดหรือเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ศิริชัย นามบุรี

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

Journal of Modern Learning Development

ปีที่นำเสนอ

2021

จัดโดย

Journal of Modern Learning Development

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ศิริชัย นามบุรี

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารสหศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่นำเสนอ

2021

จัดโดย

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จังหวัดหรือเมือง

กรุงเทพฯ

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งผ่านกระบวนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทาง วิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) ในรายวิชาเคมี สาหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (กำลังดำเนินการวิจัย), ปีที่จัดทำ 2021 PDF

การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบผสมผสาน รายวิชาปฏิบัติการเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program: SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (กำลังดำเนินการวิจัย), ปีที่จัดทำ 2020

ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในระบบอีเลิร์นนิ่ง รายวิชาระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง, ปีที่จัดทำ 4, 2020 PDF

ผลการประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2563), ปีที่จัดทำ 2020

ระบบสารสนเทศสำหรับประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2015

เอกสารประกอบการสอน

e-Learning รายวิชา 4111211 ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning Management System), ปีที่จัดทำ 2020

เอกสารประกอบการสอน (สไลด์) รายวิชา 41114222สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา, ปีที่จัดทำ 1, 2023

หนังสือ

การบริหารจัดการเว็บไซต์

ผู้แต่ง ศิริชัย นามบุรี

สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่พิมพ์ 1