เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

4111101 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2565/2

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    มคอ.3 มคอ.5

4111211 ระบบการจัดการฐานข้อมูล    มคอ.3 มคอ.5

4111419 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์    มคอ.3 มคอ.5

4111422 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล