เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

การบริหารจัดการองค์กร,  การจัดการเรียนรู้ออนไลน์,  การจัดการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา,  สาขาการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

-  การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษา  
-  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์    
-  การพัฒนาเว็บบล็อกส่งเสริมการเรียนรู้
-  การพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่งและบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง
-  การพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์
-  การบริหารองค์กรเชิงยุทธศาสตร์
-  การพัฒนาระบบคุณธรรมและความโป