เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมซึ่งดูแลโดยธนาคารออมสิน เพื่อบริการวิชาการ และบูรณาการกับศาสตร์ด้านการสื่อสาร กลุ่มอามีนโฮมเสตย์

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ

สถานที่ บ้านกม.36 เลขที่ 300/3 ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ 22 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันไข้เลือดออก ณ.ศูนย์กีรออาตีและตาดีกา ดารุลอูลูมบ้านโคก จังหวัดนราธิวาส

กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนบ้านโคก

สถานที่ ณ.ศูนย์กีรออาตีและตาดีกา ดารุลอูลูมบ้านโคก จังหวัดนราธิวาส

วันที่ดำเนินการ 22 ธันวาคม 2562

รายละเอียด

วิพากษ์งานวิจัยนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาชั้นปีที่  3  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา

สถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 30 มกราคม 2563

รายละเอียด

การอบรมผู้ประกอบการโฮมสเตย์สู่การเป็นโฮมเสย์ต้นแบบของชุมชนปิยะมิตร

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ชุมชนปิยะมิตร  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา

สถานที่ อำเภอเบตง จังหวััดยะลา

วันที่ดำเนินการ 1 พย.63-1พย.64

รายละเอียด

การถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และตรงกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ชุมชนปิยมิตร

สถานที่ ชุมชนปิยะมิตร 1

วันที่ดำเนินการ 6 มิถุนายน 2564

รายละเอียด

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มนักศึกษาและแม่บ้าน

สถานที่ ชุมชนบาละ จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ 8-16 พย.64