เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

ศิริวรรณ เจียรชัชวาลวงค์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

proceeding

ปีที่นำเสนอ

9, 2021

จัดโดย

มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย

จังหวัดหรือเมือง

ร้อยเอ็ด

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

ต้นแบบสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล โฮมสเตย์สีเขียวเพื่อการท่องเที่ยวสู่วิถีถัดไป, ปีที่จัดทำ 6, 2021

นวัตกรรมการจัดการการสื่อสารเพื่ออบรมเลี้ยงดูลูกในครอบครัวของจังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 8, 2021 PDF

แนวทางการจัดการสื่อสารโฮมสเตย์เชิงสร้างสรรค์หมู่บ้านปิยมิตร 1 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประเทศไทย, ปีที่จัดทำ 8, 2021

นิทานเจ๊ะเห สื่อส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย, ปีที่จัดทำ 2020

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), ปีที่จัดทำ 2020

อัตลักษณ์การแต่งหน้า, ปีที่จัดทำ 2020

เอกสารประกอบการสอน

ความสำคัญของการแต่งหน้า, ปีที่จัดทำ 2019

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์, ปีที่จัดทำ 6, 2021

กฎหมายและจริยธรรมผู้ประกอบการ, ปีที่จัดทำ 6, 2021

การเป็นผู้ประกาศและผู้บรรยายทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล, ปีที่จัดทำ 2020

การสื่อสารการตลาดบูรณาการ, ปีที่จัดทำ 10, 2021

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ

- บุญบั้งไฟสุคิรินกับการดำรงอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมหนึ่งเดียวในภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2020 PDF

- นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของกลุ่มชุมชนเขื่อนตะโล๊ะมาโฆง ณ บ้านไบก์ ตำบลบุดี อำเภอเมืองจังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2021 PDF