เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจ
การสื่อสารการตลาด
การสื่อสาร  การเป็นผู้นำชุมชน
การขายออนไลน์

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

นิเทศศาสตร์
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจ
การสื่อสารการตลาด