เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.สุลัยมาน เภอโส๊ะ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ชื่อ - สกุล

นายสุลัยมาน เภอโส๊ะ

อีเมล

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

พฤศจิกายน 2010

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

-ไม่ระบุ-

ประวัติการฝึกอบรม

MTCUME หลักสูตร Advance (User Management , Hotspot User)

2022-02-04 - 2022-02-07

VRPoservice ร่วมกับ Mega-IT Solutions
Mikrotik Certified Security Engineer (MTCSE)

2020-07-30 - 2020-08-04

บริษัท วีอาร์โปรเซอร์วิส จำกัด
MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)

2020-03-03 - 2020-03-07

บริษัท วีอาร์โปรเซอร์วิส จำกัด
พัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทาง STEM

2019-12-24 - 2019-12-26

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Log Managements

2016-02-15 - 2016-02-15

บริษ ทูเวย์-คอนแท็คท จำกัด (ศูนย์บริการสาขาหาดใหญ่) และบริษัท Softnix Technology จำกัด