เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ตาม แนวทาง STEM ศึกษาอย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

ครูระดับประถมศึกษา

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์2563

รายละเอียด

โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21กิจกรรมการยกระดับขีดความสามารถของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM ศึกษาอย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

ครูระดับมัธยมศึกษา

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ วันที่ 18 – 19 มกราคม 2563

รายละเอียด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ค่ายการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นมัธยมปีที่    5

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ รุ่นที่ 1 วันที่ 26-27 เมษายน 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 28-29 เมษายน 2562

รายละเอียด

สรุปรายงานการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อบรมเชิงบรรยาย งานวิจัย เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน โดยหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้ธุรกิจชุมชนโคเนื้อตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในชุมชนบ้านบูเกะจือฆา  ตำบลเนินงาม  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา  จำนวน  20  คน

สถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้ธุรกิจชุมชนโคเนื้อตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ วันที่ 18 มีนาคม 2566

รายละเอียด

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล โดยหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในชุมชนตำบลพร่อน  อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส  จำนวน  30  คน

สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

วันที่ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566