เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

อรรถพล อดุลยศาสน์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ อิสมาแอ ล่าเตะเกะ, สุลัยมาน เภอโส๊ะ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8

ปีที่นำเสนอ

2, 2023

จัดโดย

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อับดุลเลาะ บากา , ผู้ร่วมเขียนบทความ พรรณี แพงทิพย์, อรรถพล อดุลยศาสน์, อิสมาแอ ล่าเตะเกะ, ฟูไดละห์ ดือมอง, สุลัยมาน เภอโส๊ะ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิชาการ “การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”

ปีที่นำเสนอ

12, 2022

จัดโดย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

จังหวัดหรือเมือง

มหาสารคาม

ประเทศ

Thailand (TH)

เอกสารประกอบการสอน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ปีที่จัดทำ 2016