เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ร่วมงาน แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 คณะวิทย์ฯ มรย.

เมื่อ 19 Sep 2023 14:17 น.

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 ณ อาคารประกอบ 1 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมกิจกรรม โดยในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมีบุคลากรเกษียณอายุราชการ จำนวน 2 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี และนางจิตรวีร์ แก้วทอง