เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อาซูรอสัมพันธ์ ฮ.ศ.1439

เมื่อ 08 Oct 2020 16:06 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอาซูรอสัมพันธ์ ฮ.ศ.1439 สร้างความสามัคคีในพื้นที่ จชต.

 

วันนี้ (13 ธ.ค.60) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮ.ศ.1439/2560 ในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ บริเวณหอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งจัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์มานพ ทองไทย ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมอาซูรอครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยมุสลิม โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาจากหลักสูตรต่างๆภายในมหาวิทยาลัยมาร่วมกิจกรรมกวนอาซูรอ จำนวน 20 กระทะ นอกจากนี้ยังมีการประกวดโดนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทรสชาติ และประเภทความสวยงาม ซึ่งใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม และปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนและสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน