เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.ซูลฟีกอร์ มาโซ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี

ชื่อ - สกุล

นายซูลฟีกอร์ มาโซ

อีเมล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

-ไม่มี-

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

สังคมศาสตร์การพัฒนา

สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีที่สำเร็จ

กันยายน 2004

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

รัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ

สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีที่สำเร็จ

-ไม่ระบุ-

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา

รัฐประศาสนศาสตร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปีที่สำเร็จ

เมษายน 2000

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตร OBE

2023-03-04 - 2023-03-06

กองบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2021-12-19 - 2021-12-20

มหาวิทยาลัยสยาม