เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

พัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ครัวเรือนยากจนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนท่ีมีรายได้ไม่เกิน  30,000  บาท/ปี

สถานที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ดำเนินการ 2561

รายละเอียด

ฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการกลุ่มของเครือข่ายผู้ผลิตโกปี๊ (กาแฟโบราณ) ในเขตเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา (บริการวิชาการ) จำนวน 3 วัน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ผลิตโกปี๊

สถานที่ เทศบาลเมืองเบตง

วันที่ดำเนินการ 2563

รายละเอียด

ฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้นำเยาวชน

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนตำบลทรายขาว

สถานที่ ตำบลทรายขาว

วันที่ดำเนินการ 2561

รายละเอียด

จัดฝึกอบรมการใช้เครื่องมือต่างๆ ในงานพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. จัดกิจกรรมในรูปแบบกึ่งออนไลน์

กลุ่มเป้าหมาย

บัณฑิตอาสา  จ.ยะลา

สถานที่ อ.เมือง จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. จัดกิจกรรมในรูปแบบกึ่งออนไลน์