เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

ซูลฟีกอร์ มาโซ , ผู้ร่วมเขียนบทความ สุพัตรา รุ่งรัตน์, ตายูดิน อุสมาน, มะสับรี ยามา

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

รายงานการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 “นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน”

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม

จังหวัดหรือเมือง

ลำปาง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ซูลฟีกอร์ มาโซ , ผู้ร่วมเขียนบทความ เวคิน วุฒิวงศ์, สุพัตรา รุ่งรัตน์, มะสับรี ยามา, อภิชิต อนุบุตร, กมลวรรณ ชนะกุล

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

รายงานการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 “นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน”

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ลำปาง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ซูลฟีกอร์ มาโซ , ผู้ร่วมเขียนบทความ สุพัตรา รุ่งรัตน์, กมลวรรณ ชนะกุล

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม

จังหวัดหรือเมือง

ศรีสะเกษ

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ซูลฟีกอร์ มาโซ , ผู้ร่วมเขียนบทความ เวคิน วุฒิวงศ์, มะสับรี ยามา, อภิชิต อนุบุตร

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม

จังหวัดหรือเมือง

ศรีสะเกษ

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ซูลฟีกอร์ มาโซ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม

จังหวัดหรือเมือง

ศรีสะเกษ

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ซูลฟีกอร์ มาโซ , ผู้ร่วมเขียนบทความ สมบัติ โยธาทิพย์, เวคิน วุฒิวงศ์, สุพัตรา รุ่งรัตน์, อภิชิต อนุบุตร, กมลวรรณ ชนะกุล

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม

จังหวัดหรือเมือง

ศรีสะเกษ

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ซูลฟีกอร์ มาโซ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม

จังหวัดหรือเมือง

ศรีสะเกษ

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ซูลฟีกอร์ มาโซ , ผู้ร่วมเขียนบทความ มัสวิณี สาและ, สุพัตรา รุ่งรัตน์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม

จังหวัดหรือเมือง

ศรีสะเกษ

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ซูลฟีกอร์ มาโซ , ผู้ร่วมเขียนบทความ สุพัตรา รุ่งรัตน์, กมลวรรณ ชนะกุล

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

ปีที่นำเสนอ

2018

จัดโดย

สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม

จังหวัดหรือเมือง

พระนครศรีอยุธยา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตโกปี๊(กาแฟโบราณ) ในเขตเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา, ปีที่จัดทำ 2019 PDF

ความสำเร็จในการบริหารจัดการของเครือข่ายเกษตรกร : กรณีศึกษาเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี, ปีที่จัดทำ 2018 PDF

แนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตโกปี๊เบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน, ปีที่จัดทำ 2018

ความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชน : กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2016 PDF

เอกสารประกอบการสอน

สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์, ปีที่จัดทำ 2020

ตำรา

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์, ปีที่จัดทำ 2020