เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

-  การวิจัยแบบมีส่วนร่วม
-  การจัดการข้อมูลชุมชนเพื่อการพัฒนา
-  การออกแบบเครื่องมือในการศึกษาชุมชน
-  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-  การจัดทำหลักสูตรเพืื่อการเรียนการสอน
-  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  และการประมวลผลข้อมูล

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

การพัฒนาชุมชนและสังคม

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

-ไม่ระบุ-