เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.สุเมตตา ประสาทแก้ว

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชื่อ - สกุล

นางสาวสุเมตตา ประสาทแก้ว

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

ภาษาไทย

สถาบัน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 2018

คุณวุฒิ

ครุศาสตรบัณฑิต

สาขา

ภาษาไทย

สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปีที่สำเร็จ

กุมภาพันธ์ 2015

ประวัติการฝึกอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ก้าวเเรกสู่อาจารย์มืออาชีพ

2022-08-22 - 2022-08-26

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
การพัฒนาทักษะการโค้ชเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน

2022-05-30 - 2022-05-31

กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การพัฒนาทักษะการสร้างแรงบันดาลใจ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ

2021-03-29 - 2021-03-29

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน

2021-02-01 - 2021-02-02

สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเตรียมตัวและแนวทางการขอรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2020-08-19 - 2020-08-19

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์บนฐานวิถีชีวิตใหม่Innovation for Education

2020-08-13 - 2020-08-14

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่8

2019-06-03 - 2019-06-07

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี