เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้เรียนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นมัธยมตอนปลาย

สถานที่ โรงเรียนประทีปศาสน์ (ปอเนาะบ้านตาล) จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ดำเนินการ 27 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด

ร่วมเป็นกรรมการตัดสินประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภายใต้หัวข้อ "เด็กไทยโตไปไม่โกง" โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนสำนักงานศึกษาธิการภาค  7  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ดำเนินการ 9 กันยายน 2563

รายละเอียด

วรรณคดีพื้นบ้านประเภทนิทานพื้นบ้านที่แพร่กระจายอยู่ในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งที่ได้มีการบันทึกไว้และไม่ได้บันทึกไว้ ประกอบไปด้วยนิทานมุขตลก นิทานคติ นิทาน เทพนิยาย นิทานประจำท้องถิ่น นิทานชีวิต และนิทานเรื่องสัตว์ เป็นต้น จากรายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างนิทานพื้นบ้านไทยมุสลิมภาคใต้ตามทฤษฎีโครงสร้างนิทานของวลาดิมีร์ พรอพพ์ (2546) ของกิตสุรางค์ กาฬสุวรรณ พบว่ามีมากกว่า 300 เรื่อง นิทานหลายเรื่องมีเนื้อหาที่อธิบายสภาพสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพภูมิศาสตร์ของท้องถิ่น ตลอดจนมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมจากศูนย์กลางของประเทศไทย และกลุ่มประเทศมลายู นอกจากนี้เนื้อหาและโครงสร้างของนิทานหลายเรื่องยังมีความเหมาะสมกับวัยของเยาวชนในระดับการศึกษาต่าง ๆ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การอ่านหรือชมการแสดงนิทานพื้นบ้านของเยาวชน จึงถือเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่นโดยอ้อม ผ่านทางอรรถรสของวรรณคดี เพราะนิทานพื้นบ้านถือเป็นวรรณคดีพื้นบ้านประเภทหนึ่ง การจัดกิจกรรมบริการวิชาการด้วย การนำองค์ความรู้เรื่อง การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ นิทานพื้นบ้านสู่โรงเรียนในรูปแบบการสาธิตกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมการแสดงละคร จึงเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องวรรณคดีพื้นบ้านที่จะเกิดประโยชน์ต่อเยาวชนในท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เรื่องของท้องถิ่น การจัดการแสดงละครพื้นบ้าน ถือเป็นการสาธิตแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่วรรณคดีพื้นบ้าน และถือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเชิงปฏิบัติการ เพื่อหวังผลให้สถานศึกษาได้มีแบบอย่างและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาและชุมชนใกล้เคียงได้ในวาระต่อไป อนึ่งหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ได้แก่วิชาวรรณกรรมท้องถิ่น, วิชาการจัดทำหนังสือนิทานสำหรับเด็ก, วิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์, วิชาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย, และวิชาคติชนวิทยา ที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว การจัดกิจกรรมเผยแพร่นิทานพื้นบ้านสู่สถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้พัฒนานักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ถือเป็นการบูรณาการการบริการวิชาการกับวิชาเรียนในอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ การจัดโครงการนำองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่วรรณคดีพื้นบ้าน” สู่ชุมชน ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมาก และจากการติดตามนำงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์หรือผลกระทบต่อชุมชน พบว่าเยาวชนได้รู้จักวรรณคดีพื้นบ้านของตนเองเพิ่มขึ้น สถานศึกษาหรือองค์กรที่เกี่ยวช้องให้ความสำคัญกับวรรณคดีพื้นบ้านเพิ่มขึ้น เป็นต้นว่าอุทยานการเรียนรู้ยะลาได้จัดทำโครงการ พลังนักอ่าน Reader Power ประจำปี 2562 ขึ้นโดยกำหนดให้มีการนำวรรณคดีพื้นบ้านไปบูรณาการกับกิจกรรมดังกล่าว นับได้ว่าโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตามที่ได้กำหนดไว้ และควรเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนจำนวน  80  คน  และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  จำนวน  34  คน

สถานที่ อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 31 ตุลาคม 2563

รายละเอียด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O-NET) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความร่วมมือจากหลักสูตรคณิตศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป จากคณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรภาษาไทย (ค.บ.) และหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ค.บ.) จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหลักสูตรการประถมศึกษา จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้กิจกรรมภายในโครงการจะประกอบไปด้วย กิจกรรมบริหารจัดการเพื่อระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (O-NET) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (O-NET Camp Camp) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ จากมาตรฐานตัวชี้วัดสู่การจัดการเรียนรู้ กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 และกิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) โดยพันธกิจที่สำคัญของโครงการดังกล่าว เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการอบรมครู จะจัดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ 2563 และติวข้อสอบให้กับนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ 2564 ทั้งนี้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มเป้าหมาย

ครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน    จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ การอบรมครูและนักเรียน วิชาภาษาไทย ดำเนินการในวันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด

โครงการพัฒนาท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า และพัฒนาทักษะการพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย ให้แก่นักเรียน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564เป็นโครงการกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกันโรคไวรัส โคโรน่า และพัฒนาทักษะการพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย ให้แก่นักเรียน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 4, 9, 10 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนยะหริ่ง โรงเรียนพัฒนาศึกษา โรงเรียนบ้านกาลูปัง

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนโรงเรียนยะหริ่ง  โรงเรียนพัฒนาศึกษา    โรงเรียนบ้านกาลูปัง

สถานที่ โรงเรียนยะหริ่ง โรงเรียนพัฒนาศึกษา โรงเรียนบ้านกาลูปัง

วันที่ดำเนินการ 4, 9, 10 มีนาคม 2564

รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมอบรมยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6) กลุ่มสาระวิชา : ภาษาไทย

กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5-6)  กลุ่มสาระวิชา  :  ภาษาไทย

สถานที่ ออนไลน์

วันที่ดำเนินการ