เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

สุเมตตา ประสาทแก้ว

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 “ความท้าทายทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุคดิจิทัล: เฟื่องฟูหรือถดถอย?” (ผ่านการประชุมออนไลน์) จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2564

ปีที่นำเสนอ

6, 2021

จัดโดย

มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2564

จังหวัดหรือเมือง

จังหวัดชลบุรี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

สุเมตตา ประสาทแก้ว

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 “ความท้าทายทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุคดิจิทัล: เฟื่องฟูหรือถดถอย?” (ผ่านการประชุมออนไลน์) จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2564

ปีที่นำเสนอ

6, 2021

จัดโดย

มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2564

จังหวัดหรือเมือง

จังหวัดชลบุรี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

สุเมตตา ประสาทแก้ว

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 “ความท้าทายทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุคดิจิทัล: เฟื่องฟูหรือถดถอย?” (ผ่านการประชุมออนไลน์) จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2564

ปีที่นำเสนอ

6, 2021

จัดโดย

มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2564

จังหวัดหรือเมือง

จังหวัดชลบุรี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

สุเมตตา ประสาทแก้ว

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 "กระบวนทัศน์ใหม่ของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่น"

ปีที่นำเสนอ

8, 2021

จัดโดย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จังหวัดหรือเมือง

จังหวัดสงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

สุเมตตา ประสาทแก้ว

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 "กระบวนทัศน์ใหม่ของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่น"

ปีที่นำเสนอ

8, 2021

จัดโดย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จังหวัดหรือเมือง

จังหวัดสงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)