เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

1107245 การส่งเสริมทักษะทางภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย    มคอ.3 มคอ.5

2107317 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย    มคอ.3 มคอ.5

2107209 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย    มคอ.3 มคอ.5

5100136 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2565/2

2107321 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย    มคอ.3 มคอ.5

2107317 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย    มคอ.3 มคอ.5

1102404 คุรุนิพนธ์    มคอ.3 มคอ.5

2107211 ภาษาศาสตร์สาหรับครูภาษาไทย    มคอ.3 มคอ.5

2107431 โครงงานและสัมมนา    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล