เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.สุพัตรา รุ่งรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม