เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.สุพัตรา รุ่งรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน

ชื่อ - สกุล

นางสุพัตรา รุ่งรัตน์

อีเมล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีที่สำเร็จ

ธันวาคม 2009

ประวัติการฝึกอบรม

-

2022-12-15 - 2022-12-15

-
โครงการอบรมการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์ OBE & เกณฑ์ AUN-QA 4.0

2022-12-07 - 2022-12-10

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยากรอบรมเชิงปฎิบัติการการประเมินเป็นตำบลมั่งคั่งยั่งยืน

2022-09-22 - 2022-09-23

ศอบต
การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

2022-09-13 - 2022-09-13

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

2022-09-04 - 2022-09-04

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
วิทยากรอบรมการทบทวนแผนพัฒนาตำบลระดับชายแดนใต้รุ่น 4

2022-08-23 - 2022-08-25

-ไม่ระบุ-