เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.สุพัตรา รุ่งรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ชื่อ - สกุล

ผศ.สุพัตรา รุ่งรัตน์

อีเมล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

-

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีที่สำเร็จ

ธันวาคม 2009