เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2564/2

2132106 การบริหารงานพัฒนาชุมชน    มคอ.3 มคอ.5

2132429 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน    มคอ.3 มคอ.5

2132211 การพัฒนาที่ยั่งยืน    มคอ.3 มคอ.5

2132322 ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาชุมชน    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2564/1

2132429 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน    มคอ.3 มคอ.5

2132317 การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม    มคอ.3 มคอ.5

2132317 การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม    มคอ.3 มคอ.5

2132103 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล