เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

เขียนหนังสือ  นกเขาชวาคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ
เขียนหนังสือ  สังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

สังคมวิทยา

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญ  ทางด้านสังคมวิทยา  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การบริหารงานพัฒนาชุมชน    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ