เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ชื่อ - สกุล

นางสาวสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

การเมืองการปกครอง

สถาบัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 2006

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา

รัฐศาสตร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

ธันวาคม 2000

ประวัติการฝึกอบรม

พัฒนานวัตกรรมการจัดทำแผนท้องถิ่น

2022-08-29 - 2022-08-31

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อบรมปฏิบัติการทบทวนการใช้งานระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร

2022-06-01 - 2022-06-01

-ไม่ระบุ-
อบรมการเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร โดยอ.ศุภชัย ดำคำ

2022-05-11 - 2022-05-11

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562

2021-12-22 - 2021-12-22

-ไม่ระบุ-
กิจกรรมอบรมการเขียน Logical Framework

2021-11-03 - 2021-11-01

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ออกแบบชุดวิชา

2020-09-26 - 2020-09-28

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร

2020-01-08 - 2020-01-09

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกมและคลาสเกม

2019-11-21 - 2019-11-26

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย

2019-06-30 - 2019-07-02

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (work Integrated Learning WIL)

2018-05-07 - 2018-05-08

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเขียนบทความวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ

2018-01-17 - 2018-01-19

สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยเพื่อการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนต่อการเมืองการปกครอง

2018-01-16 - 2018-01-17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
อบรมการทำวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานวิชาการและงานวิจัยสำนักงานป้องกันควบคุมโรค

2017-11-13 - 2017-11-15

สำนักงานสาธารณสุข
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 plus

2017-06-17 - 2017-06-21

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
อบรมผู้ประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นและอบรมการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยงชาญเฉพาะ

2016-12-13 - 2016-12-14

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

2016-12-08 - 2016-12-10

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของบุคลากร รุ่นที่ 4

2016-12-02 - 2016-12-06

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ

2016-06-16 - 2016-06-17

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

2016-04-16 - 2016-04-21

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศนักศึกษาและผู้นิเทศ CWIE และผู้ปฎิบัติงาน CWIE ในสถานอุดมศึกษาและสถานประกอบการณ์ รุ่นที่ 1

1479-01-12 - 1477-01-14

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสาตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง