เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์จัดอบรมปฏิบัติการเขียนและประเมินผลโครงการท้องถิ่นแบบบูรณาการให้แก่ผู้นำชุมชนและบุคคลากรท้องถิ่น ในเทศบาลตำบลยะหา จำนวน 38 คน (กลุ่มเป้าหมาย 30 คน) มีผู้เข้าร่วมเกินเป้าหมายที่กำหนดในโครงการ โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการและประเมินผลโครงการของท้องถิ่นรวมทั้งประเมินตามตัวชี้วัดของท้องถิ่น(เทศบาล)ที่ต้องประเมินตามเกณฑ์ปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้นำชุมชนและบุคลากรท้องถิ่น  จำนวน  30  คน

สถานที่ สำนักงานเทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 6 มีนาคม 2563

รายละเอียด

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์จัดโครงการต้นแบบการพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในปีงบประมาณ 2559 ณ เทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย้ป็นผู้สูงอายุ บุคลากรท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีจำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1สำรวจองค์ความรู้ของผู้สูงอายุ จัดวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 เป็นการสำรวจองคืความรู้ของผู้สูงอายุตำบลท่าสาปด้วยวิธีวิจัย กิจกรรมที่2 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าสาป จัดวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูอายุแบบูรณาการ จัดวันที่ 27-30 มิถุนายน 2559 จัดกิจกรรมหลากหลายให้แก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการจัดการงานผู้สูงอายุ จัดวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2559 โดยดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการจัดการความรู้การพัฒนาผู้สูงอายุแบบูรณาการ จัดวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้สูงอายุและบุคลากรท้องถิ่น

สถานที่ เทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 14 พฤษภาคม 2559, 24 และ 25 พฤษภาคม 2559, 27-30 มิถุนายน 2559, 22-24 กรกฎาคม 2559

รายละเอียด

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยและสิทธิทางกฎหมายในกลุ่มเด็กและเยาวชน ให้แก่เด็กในสถานสงเคราะห์ เด็กชายจังหวัดยะลา จำนวน 40 คน โดยเป็นการให้ความรู้เกี่วกับประชาธิปไตยและสิทธิของเด๋กและเยาวชนให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กและเยาวชน  จำนวน  40  คน

สถานที่ สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 25 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียด

โครงการอบรมยุวนักข่าวพลเมืองจิตอาสาสร้างสรรค์สื่อสันติภาพชายแดนใต้เป็นกิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 44,210 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะการสื่อสารสันติภาพผ่านอาชีพนักข่าวพลเมืองจิตอาสาของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และ 2) เพื่อสร้างประสบการณ์การผลิตสื่อสร้างสรรค์ในแหล่งเรียนรู้ด้านสันติภาพในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเด็กในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่อ าเภอเมืองจังหวัดยะลา จ านวน 30 คน โดยด าเนินกิจกรรรมที่ 1 อบรมและปฏิบัติการสื่อสารนักข่าวพลเมืองจิตอาสา และการผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคมสันติภาพ มีรายละเอียดกิจกรรมเป็นช่วงๆ กล่าวคือระหว่างวันที่2 -3 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 จัดโดย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยได้รับอนุเคราะห์จากผู้บริหาร /ผู้จัดการ และอาจารย์ของโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา จังหวัดยะลา ในการให้พื้นที่การจัดท ากิจกรรมในครั้งนี้ และเกิดองค์ความรู้ในการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการสร้างสันติภาพ และได้มีการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมพบว่าเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม/โครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.59 (คิดเป็นร้อยละ 91.73)

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  ในพื้นที่อำเภอเมือง  จังหวัดยะล  า  จำนวน  30  คน

สถานที่ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 2-3 และ 12 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง อบรมปฏิบัติการการออกแบบและการเขียนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น(รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชน

สถานที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

วันที่ดำเนินการ 4 มีนาคม 2564

รายละเอียด

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมการเขียนและประเมินผลโครงการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น กิจกรรมอบรมการประเมินผลโครงการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 40 คน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้นำชุมชนและบุคลากรท้องถิ่น

สถานที่ เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 11 มีนาคม 2562

รายละเอียด

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตจัดโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมอบรมปฏิบัติการออกแบบและเขียนโครงการ เสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น ในันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 5 สนักงานเทศบาลเมืองเบตง โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ด้แก่ บุคลากรท้องถิ่น และผู้นำชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรท้องถิ่น  และผู้นำชุมชน

สถานที่ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเบตง

วันที่ดำเนินการ 9 กุมภาพันธ์ 2565