เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

รัฐศาสตร์,  การเมืองการปกครอง,การปกครองท้องถิ่น,การจัดการ

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

รหัส  6101  รัฐศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

การประกันคุณภาพการศึกษา