เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.สุรเดช สุวรรณชาตรี

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อ - สกุล

นายสุรเดช สุวรรณชาตรี

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

-

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีที่สำเร็จ

พฤศจิกายน 2022

คุณวุฒิ

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

นิติศาสตร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปีที่สำเร็จ

กันยายน 2004

คุณวุฒิ

นิติศาสตรบัณฑิต

สาขา

นิติศาสตร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 1991