เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

2135216 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท    มคอ.3 มคอ.5

2135435 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม    มคอ.3 มคอ.5

14113350 หลักความปลอดภัยในการทำงาน    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2565/2

14122224 กฎหมายสำหรับนักอนามัยสิ่งแวดล้อม    มคอ.3 มคอ.5

2135216 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท    มคอ.3 มคอ.5

2135435 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล