เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.สุรัสวดี นราพงศ์เกษม

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชื่อ - สกุล

นางสาวสุรัสวดี นราพงศ์เกษม

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

การศึกษามหาบัณฑิต

สาขา

ภาษาไทย

สถาบัน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่สำเร็จ

มิถุนายน 2014

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา

ภาษาไทย

สถาบัน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่สำเร็จ

-ไม่ระบุ-

ประวัติการฝึกอบรม

อบรมทักษะและเทคนิคการเขียนแบบประเมินและรายงาน เพื่อขอรับ การประเมินสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ Professional Standards Framework (PSF)

2023-11-25 - 2023-11-26

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาษาไทยมาจากไหน

2023-09-14 - 2023-09-18

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ความเป็นเลิศด้านการทำงาน

2023-09-08 - 2023-09-09

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
"Journal Journey : เขียนอย่างไร...ให้ได้ไป Scopus"

2023-03-19 - 2023-03-21

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ กิจกรรม "การเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับ"

2022-12-23 - 2022-12-23

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การทำผลงานวิชาการประเภทตำรา/หนังสือ

2022-04-07 - 2022-04-08

ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ
การพัฒนาเทคนิคการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย

2021-04-05 - 2021-04-10

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
การพัฒนากิจกรรมจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)

2020-11-09 - 2020-11-11

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
อบรมปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมการออกแบบชุดวิชาฯ

2020-09-26 - 2020-09-28

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการและเพื่อการแข่งขัน ในหัวข้ออบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน”

2020-07-11 - 2020-07-12

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การพัฒนาผลงานทางวิชาการ

2019-06-11 - 2019-06-14

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา