เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

สุรัสวดี นราพงศ์เกษม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

ปีที่นำเสนอ

6, 2021

จัดโดย

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

สุรัสวดี นราพงศ์เกษม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

ปีที่นำเสนอ

6, 2021

จัดโดย

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

สุรัสวดี นราพงศ์เกษม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

สุรัสวดี นราพงศ์เกษม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครงั้ ที่ 5 ประจำ ปี 2559 สร้างสรรค์งานวิจัย จากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

ปีที่นำเสนอ

4, 2016

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8: 2559 “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่โลกาภิวัตน์”

ปีที่นำเสนอ

4, 2016

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

จังหวัดหรือเมือง

ภูเก็ต

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนในเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 8, 2022 PDF

การสร้างหนังสือชุด Yala Bird City สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 12, 2021 PDF

ผลการใช้นิทานอีสปร่วมกับการสอนแบบบทบาทสมมติที่มีต่อการเข้าใจความหมายของคำกริยาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเบอเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 6, 2021 PDF

หนังสือ

นิงบง ยาลอนกผู้มีน้ำใจ

ผู้แต่ง สุรัสวดี นราพงศ์เกษม

สำนักพิมพ์ e-book by pubhtml5 ครั้งที่พิมพ์ 1

นิบง ยาลอ นกผู้กล้าหาญ

ผู้แต่ง สุรัสวดี นราพงศ์เกษม

สำนักพิมพ์ e-book by pubhtml5 ครั้งที่พิมพ์ 1

แข่งขัน ขับขาน งานงานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน

ผู้แต่ง สุรัสวดี นราพงศ์เกษม

สำนักพิมพ์ e-book by pubhtml5 ครั้งที่พิมพ์ 1

นิบงยาลอชวนชมเมืองยะลา

ผู้แต่ง สุรัสวดี นราพงศ์เกษม

สำนักพิมพ์ e-book by pubhtml5 ครั้งที่พิมพ์ 1