เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย    มคอ.3 มคอ.5

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย    มคอ.3 มคอ.5

2107318 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    มคอ.3 มคอ.5

1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    มคอ.3 มคอ.5

5100136 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2565/2

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล