เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

มอบหนังสือนิทานพื้นบ้านชายแดนใต้ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

เมื่อ 16 Oct 2020 04:28 น.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบหนังสือนิทาน จำนวน 68 ชุดให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานเรื่องราวของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบไป