เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ภาษาและวัฒนธรรม)

เมื่อ 08 Apr 2021 17:08 น.

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ภาษาและวัฒนธรรม) ณ ลานวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การแสดงชุดเฉิดฉายวัฒนธรรมการละเล่นบ้านเรา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1, การประกวดร้องเพลง 4 ภาค, การประกวดอ่านทำนองเสนาะ, การประกวดร้องเพลงกล่อมเด็ก, การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน และการแสดงชุดดาแลดวงใจ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฝึกซ้อมและร่วมแสดงโดยนางสาวอาอีซะห์ สาเรป นักศึกษาชั้นปีที่ 4

การจัดโครงการในครั้งนี้ทางหลักสูตรฯ ได้บูรณาการกิจกรรมกับรายวิชา โดยมุ่งหวังให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรม อีกทั้งนักศึกษายังสามารถนำการจัดกิจกรรมไปปรับใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการประะกอบอาชีพครูในอนาคตได้