เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ภาษาและวัฒนธรรม) ประจำปี 2564

เมื่อ 16 Oct 2021 00:21 น.

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นการสร้างศิลปะและวัฒนธรรมของชาติโดยเห็นถึงความสำคัญทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่จำเป็นต้องปลูกฝังส่งเสริมและพัฒนาสิ่งที่ดีงาม ความมีสุนทรีย์และวัฒนธรรมอันพึงประสงค์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งในเรื่องความเชื่อของค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่ ๆ อีกทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมยังเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จึงได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม (กิจกรรมการประกวดทักษะทางภาษาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ) โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิดที่ได้จากรายวิชาที่เรียนในหลักสูตรเพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของศิลปะ ภาษาและวัฒนธรรม และสามารถอยู่ในสังคมด้วยความเข้าใจและมีน้ำใจอย่างมีความสุข