เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.สุวรรณา ทองดอนคำ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ นิสัย : อะไรก็ได้แต่เป้าหมายชัดเจน

ชื่อ - สกุล

นางสาวสุวรรณา ทองดอนคำ

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

สัตวบาล/สัตวศาสตร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

พฤศจิกายน 2016

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขา

สัตวบาล/สัตวศาสตร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก

ปีที่สำเร็จ

กันยายน 2011