เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

สุวรรณา ทองดอนคำ , ผู้ร่วมเขียนบทความ จารุณี หนูละออง, ไมซาเราะห์ สะมะแอ, นางสาวทัศนีม เจ๊ะหะ, นูรีฮัน มูซอ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

The 1st International Undergraduate Conference on Agriculture and Life Science 2021

ปีที่นำเสนอ

5, 2021

จัดโดย

Faculty of Agriculture Princess of Naradhiwas University.

จังหวัดหรือเมือง

Naradhiwas

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

สุวรรณา ทองดอนคำ , ผู้ร่วมเขียนบทความ ปรีชา พังสุบรรณ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6

ปีที่นำเสนอ

4, 2021

จัดโดย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

จารุณี หนูละออง , ผู้ร่วมเขียนบทความ เกตวรรณ บุญเทพ, บุคอรี มะตูแก

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารแก่นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2

ปีที่นำเสนอ

3, 2019

จัดโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จังหวัดหรือเมือง

เชียงใหม่

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

จารุณี หนูละออง , ผู้ร่วมเขียนบทความ เกตวรรณ บุญเทพ, บุคอรี มะตูแก, สุวรรณา ทองดอนคำ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

แก่นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 : (2562)

ปีที่นำเสนอ

3, 2019

จัดโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จังหวัดหรือเมือง

ขอนแก่น

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

สุวรรณา ทองดอนคำ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร

ปีที่นำเสนอ

5, 2018

จัดโดย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จังหวัดหรือเมือง

เชียงใหม่

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

ศึกษาคุณภาพน้ำนมแพะดิบของฟาร์มแพะนมในเขตจังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 3, 2021 PDF

ผลของการใช้สารสีเหลืองต่อคุณภาพซากไก่เบตง, ปีที่จัดทำ 3, 2020 PDF

ผลของการใช้สารสีเหลือง ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เบตงในระยะขุน, ปีที่จัดทำ 3, 2019 PDF

เอกสารประกอบการสอน

การจัดการฟาร์มและการบริหารธุรกิจปศุสัตว์, ปีที่จัดทำ 1, 2022

บทที่ 1 บทนำ, ปีที่จัดทำ 1, 2022

บทที่ 2 กระบวนการดำเนินธุรกิจฟาร์ม, ปีที่จัดทำ 1, 2022

บทที่ 3 กระบวนการดำเนินการธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ด้านปัจจัยการผลิต (น.24-34), ปีที่จัดทำ 1, 2022

บทที่ 3 กระบวนการดำเนินการธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ด้านปัจจัยการผลิต (น.35-47), ปีที่จัดทำ 1, 2022

บทที่ 3 กระบวนการดำเนินการธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ด้านปัจจัยการผลิต (น.48-51), ปีที่จัดทำ 1, 2022

บทที่ 3 กระบวนการดำเนินการธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ด้านปัจจัยการผลิต(น.52-53), ปีที่จัดทำ 1, 2022

บทที่ 3 กระบวนการดำเนินการธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ด้านปัจจัยการผลิต(น.55-54), ปีที่จัดทำ 1, 2022

บทที่ 3 กระบวนการดำเนินการธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ด้านปัจจัยการผลิต(น.56-62), ปีที่จัดทำ 1, 2022

บทที่ 4 การวางแผนและการวิเคราะห์แผนการผลิตปศุสัตว์, ปีที่จัดทำ 1, 2022

บทที่ 5 การจัดการการเงินสำหรับธุรกิจปศุสัตว์, ปีที่จัดทำ 1, 2022

บทที่ 6 การใช้ระบบสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการฟาร์ม, ปีที่จัดทำ 1, 2022

บทที่ 7 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Smart Livestock, ปีที่จัดทำ 1, 2022

บรรณานุกรม, ปีที่จัดทำ 1, 2022