เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
การวิเคราะห์อาหารสัตว์
การผลิตสัตว์

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
การวิเคราะห์อาหารสัตว์
การผลิตสัตว์

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
การวิเคราะห์อาหารสัตว์
การผลิตสัตว์