เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ครูภาษาไทย จากเมืองลิกอร์สู่เมืองยาลอ ชีวิตที่หลงใหลในกลิ่นอายคติชนพื้นบ้าน พยามศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนในความต่างของสองเมืองที่รักตลอดเวลา เริ่มชีวิตการงานด้วยอาชีพนักเขียนบทสารคดีโทรทัศน์ จนมีนิยามให้ตนเองในยุคนั้นว่าสารคดีชีวิตนี้เพื่อเธอ เมื่อหวนคืนปักษ์ใต้ได้ผันตัวเองไปสู่การเป็นนักประชาสัมพันธ์ในแวดวงคติชนพื้นบ้าน จนกระทั่งได้มาเป็นครูภาษาไทยในวันนี้ ปัจจุบันมุ่งมั่นศึกษาวิจัยด้านคติชนภาคใต้ และความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ลูกศิษย์รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง เพราะท้องถิ่นคือรากฐานของชีวิตและจิตวิญญาณของเรา

ชื่อ - สกุล

นางสาวธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

พฤศจิกายน 2001

คุณวุฒิ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขา

เทคโนโลยีการศึกษา

สถาบัน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีที่สำเร็จ

เมษายน 1994

ประวัติการฝึกอบรม

การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้(OBE)

2022-07-02 - 2022-07-03

-ไม่ระบุ-
อบรมอนไลน์จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์

2022-06-18 - 2022-06-18

-ไม่ระบุ-
การพัฒนาเทคนิคการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย

2022-05-24 - 2022-05-28

กองบริการการศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

2012-12-15 - 2021-12-15

-ไม่ระบุ-
กิจกรรมการอบรมการเขียน logical Framework ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

2021-11-03 - 2021-11-03

-ไม่ระบุ-
กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย และกิจกรรม พัฒนาระบบการเรียนออนไลน์ รูปแบบ Massive Open Online Course (Mooc)

2021-04-05 - 2021-04-10

กองบริการการศึกษา
อบรมการอ่านทำนองเสนาะ "เสนาะกรรณประชันวรรณวัจน์ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 32"

2020-12-15 - 2020-12-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กิจกรรมอบรมปฏิบัติการครูของครูชายแดนใต้

2020-01-13 - 2020-01-15

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ฟักไข่) รุ่นที่ 1

2019-03-12 - 2019-03-15

ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ