เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนรายวิชา วรรณกรรมท้องถิ่น ซุึ่งมี อ.ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน ในโครงการ "แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่วรรณคดีพื้นบ้านสู่ชุมชน" ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา ด้วยการจัดกิจกรรมการแสดงละครพื้นบ้าน จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ ละครเรื่อง "ปูเลาเจอราปี" , "ผีหลังกลวง" , "เจ๊ะมือลอ เจ๊ะบูงอ" และ "รายาซียง" ซึ่งเป็นละครที่สร้างสรรค์มาจากนิทานท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย และถือเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทหนึ่ง กิจกรรมดังกล่าวนี้ถือเป็นกิจกรรมการสาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระภาษาไทยที่บูรณาการกับวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีนักศึกษาที่เตรียมเข้าสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นผู้สาธิต ผลที่ได้ต่อนักศึกษาคือทักษะการฝึกประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ และผลที่ได้ต่อชุมชนคือการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

กลุ่มเป้าหมาย

เด็ก  เยาวชน    ประชาชน  และนักวิชาการทางการศึกษา  ในจังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียง

สถานที่ อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park)

วันที่ดำเนินการ 5 ตุลาคม 2562

รายละเอียด

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกับ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ จัดกิจกรรมฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีคุณวุฒิด้านอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทย โดยมีวิทยากรคือ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณะ หนูหมื่น อาจารย์วิฑูรย์ เมตตาจิตต์ และอาจารย์รณชัย จันทร์แก้ว เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์และให้แนวทางอันเป็นประโยชน์ที่ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ได่จริง กิจกรรมการอบรมเช่น การใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning ในการสอนวิชาภาษาไทย และการใช้เทคนิคการสอนแบบ PBL ในการสอนวรรณคดีไทย เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการเสริมสร้างความมั่นคง และลดความเหลื่อมล้ำจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา การอ่านออกเขียนได้ภาษาไทย และด้านการรู้หนังสือ สำหรับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มเป้าหมาย

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสอนไม่ตรงคุณวุฒิ

สถานที่ ห้องประชุมหลานชา ชั้น 5 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 18-19 มกราคม 2563

รายละเอียด

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุุนการแก้ไขปัญหา สถาบันพัมนาครูและบุุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษไทย จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทยในการวิเคราะห์โจทย์ PISA เพื่อถ่ายทอดแนวคืด หลักการวิเคราะห์โจทย์ PISA เทคนิคการทำข้อสอบ และฝึกปฏิบัติการทำข้อสอบ PISA ให้ครูผู้สอนนำองค์ความรู้และเทคนิคที่ได้ไปถ่ายทอดแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย อุดมพันธ์ เป็นวิทยากร

กลุ่มเป้าหมาย

ครูภาษาไทย  สังกัดจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ ห้องประชุมนังกาขั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 21-22 ธัวาคม 2562

รายละเอียด

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการวิเคราะห์โจทย์ O - Net ซึ่งเป็นปัจจัยชี้วัดคุณภาพของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำทักษะการเรียนรู้จากการฝึกอบรมไปพัฒนานักเรียนของตนให้สามารถทำข้อสอบ O - Net ได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานและสูงขึ้นมากกว่าเดิม โดยมีอาจารณ์รณชัย จันทร์แก้ว เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

กลุ่มเป้าหมาย

ครูผู้สอนภาษาไทย  สังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ ห้องประชุมหลานชา ชั้น 5 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 14 - 15 ธันวาคม 2562

รายละเอียด

โครงการ นำองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่วรรณคดีพื้นบ้าน” สู่ชุมชน เป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณาจารย์สังกัดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่วรรณคดีพื้นบ้าน ด้วยการสาธิต กิจกรรมรักการอ่านรักการเล่า และการแสดงละครพื้นบ้าน แก่สถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น รายวิชาการเขียนเชิง สร้างสรรค์ รายวิชาการจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก และรายวิชาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ซึ่งมี กิจกรรมในโครงการได้แก่การแสดงละครพื้นบ้านจากวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทนิทานพื้นบ้านชายแดนใต้ ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ประกอบด้วยการแสดง จำนวน 4 เรื่องประกอบด้วย เรื่อง 1) ตือลอบากง 2) หินนายแรงซัดนก 3) ผีเฝ้านา และ 4) หมู่บ้านสองแยก

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนและประชาชนในจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียง

สถานที่ อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK park yala)

วันที่ดำเนินการ 31 ตุลาคม 2563

รายละเอียด

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมที่: 3.1.5อบรมยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)โรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้(ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-6)กลุ่มสาระวิชา:ภาษาไทย

กลุ่มเป้าหมาย

(ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-6)กลุ่มสาระวิชา:ภาษาไทย

สถานที่ ออนไลน์

วันที่ดำเนินการ 13-17 ธันวาคม 2564

รายละเอียด

อาจารย์ธวัลรัตน์พรหมวิเศษ ให้บริการวิชาการด้วยการเป็นวิทยากรประชุมกลุ่ม (Focus Group) เรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนด้วยเรื่องเล่าท้องถิ่น ในกิจกรรมการ"เสวนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านเรื่องเล่าจากนายอำเภอ หัวข้อได้อะไรจากการอ่านหนังสือ "พระพรหมในประวัติศาสตร์ นครศรีธรรมราชในเรื่องเล่า" ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องบารมีพระพรหม วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่อำเภอพระพรหม ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพนครศรีะรรมราช กศน.พระพรหม และเครือข่ายโรงเรียนที่ ๖ เครือข่ายพระพรหม จัดให้มีขึ้นเพื่อแบ่งปันข้อมูลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้ครูผู้สอน และเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนจากเรื่องเล่าท้องถิ่น ทั้งนี้กิจกรรมทั้งหมดดำเนินตามวิสัยทัศน์ "นครศรีธรรมราชเมืองน่าอยู่ เมืองน่าท่องเที่ยว และเมืองน่าลงทุนอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข" ตามวิสัยทัศน์ของนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสถาบันการศึกษาในพื้นที่อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ ห้องบารมีพระพรหม วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

วันที่ดำเนินการ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕