เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ , ผู้ร่วมเขียนบทความ นูรฮาซีดีน มะลูมุ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จังหวัดหรือเมือง

กรุงเทพมหานคร

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ , ผู้ร่วมเขียนบทความ นูรฮาซีดีน มะลูมุ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จังหวัดหรือเมือง

กรุงเทพมหานคร

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

เพจดวงใจวิจารณ์

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

จังหวัดหรือเมือง

กรุงเทพมหานคร

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ "ดินแดนแฟนตำชี: ควำมจริงและจินตนำกำรในสังคมดิจิทัล” ในวำระครบรอบ 45 ปี แห่งกำรสถำปนำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารรูสมิแล

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จังหวัดหรือเมือง

ปัตตานี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ "วรรณกรรมทักษิณศึกษา: อดีต ปัจจุบัน อนาคต"

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

โครงการวิวัฒน์ไทยศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคมไทย (ENITS) สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

จังหวัดหรือเมือง

สุราษฎร์ธานี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและเครือข่าย

ปีที่นำเสนอ

2016

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารรูสมิแล

ปีที่นำเสนอ

2016

จัดโดย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จังหวัดหรือเมือง

ปัตตานี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

The 3 rd YRU National and International Conference on Islamic Education and Education Development

ปีที่นำเสนอ

2015

จัดโดย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ปีที่นำเสนอ

2013

จัดโดย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จังหวัดหรือเมือง

ปัตตานี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

แบบเรื่องลูกเนรคุณ : การเดินทางของนิทานพื้นบ้านสองฟากฝั่งทะเลใต้ An Ungrateful Child Tale Type : Travel of Folk Tale on Two Coasts in Southern Thailand, ปีที่จัดทำ 12, 2022

การศึกษาเปรียบเทียบนิทานพื้นบ้านของไทยสำนวนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 8, 2021

นวัตกรรมละครสร้างสรรค์สองภาษา, ปีที่จัดทำ 2019

การใช้โครงงานและละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น, ปีที่จัดทำ 2016

บทดิเกร์ฮูลู : คุณค่าทางภาษาและการสื่อสารที่เขื่อมโยงกับสังคมและวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2013

การศึกษาข้อมูลคติชนวิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช, ปีที่จัดทำ 2011

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ

- นวัตกรรมละครสร้างสรรค์สองภาษา, ปีที่จัดทำ 2019 PDF