เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

ภาษาและวัฒนธรรมไทย      ,  วรรณกรรมวิจารณ์  ,  นวัตกรรมการศึกษาด้านภาษาและวรรณคดี  ,  คติชนวิทยา

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

7101    ภาษาไทย        (Thai        Language)

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

นวัตกรรมละครสร้างสรรค์  ,  เพลงพื้นบ้านภาคใต้  ,  วรรณกรรมท้องถิ่นชายแดนใต้