เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.อุมาพร เชิงเชาว์

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ ดร.อุมาพร เชิงเชาว์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการเงินและการลงทุน (https://fms.yru.ac.th/fin/) การศึกษา: วท.บ. เอกสถิติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร M.B.A. (Finance) Mercer University, USA. Ph.D. (Management) Institute of International Studies (IIS-RU), Ramkhamhaeng University

ดูข้อมูลเพิ่มเติม