เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน  นักศึกษา

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 10 - 12 กันยายน 2563

รายละเอียด

เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพัฒนาคุณภาพและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน  นักศึกษา  ใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส

วันที่ดำเนินการ 10 - 11 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การจัดการและอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน เพื่อพัฒนาให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่  6

สถานที่ ห้องประชุมเวิ่งช่าย อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 26 มกราคม 2563

รายละเอียด

โครงการการจัดการระบบการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อชุมชน โดยกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนยะลาไบโอดีเซล เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้โครงการยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่่งเล็งเห็นความสำคัญของการร่วมแก้ปัญหาและการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจยะลาไบโอดีเซลให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้แก่ชุมชน จึงได้แบ่งโครงการเพื่อขับเคลื่อนในประเด็นต่างๆ รวม 5 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการด้านการพัฒนาชุมชน โครงการด้านการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) และการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการด้านการจัดทำระบบบัญชี โครงการด้านพัฒนาคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลและการต่อยอดการใช้งานด้านพลังงาน และโครงการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ครบทุกมิติการแก้ปัญหาและการพัฒนาการดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลได้ตรงความต้องการอย่างแท้จริง

กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล

สถานที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ พฤศจิกายน - มีนาคม 2564

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน ฐานการจัดการพลังงาน ในโครงการของศูนย์เศรษฐกิจฐานราก ณ ชุมชนปิยมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนปิยมิตร  1  ตำบลตาเนาะแมเราะ  อำเภอเบตง  จังหวัดยะล

สถานที่ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะล

วันที่ดำเนินการ ภายในปี 2564

รายละเอียด

การพัฒนาตู้ฟักไข่ประหยัดพลังงานสำหรับชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชน  JAPO  Model

สถานที่ ตำบลลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ มีนาคม 2565

รายละเอียด

จัดกิจกรรมการประกวด 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. ประกวดโมเดลนวัตกรรมสร้างสรรค์พลังงานสู่ชุมชน 2. กิจกรรมประกวด Short clip contest วัยรุ่นรักษ์พลังงาน

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน  นักศึกษา

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 17-19 สิงหาคม 2565

รายละเอียด

คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน พร้อมด้วยวิศวกรพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และทีมงาน ลงพื้นที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา เพื่อแก้ปัญหาความเสถียรของระบบไฟฟ้าชุมชน เป็นแหล่งพลังงานสำรองแก่ตู้ฟักไข่ไก่เบตง และไฟฟ้าใช้ในบ้านเรือน ภายใต้โครงการจาโปโมเดล ณ ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เบตงในพื้นที่

สถานที่ ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ 25 สิงหาคม 2565

รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการ เรื่องการจัดการพลังงาน เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ กับ ชุมชนอุโมงค์ปิยะมิตร อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจหลักการอนุรักษ์พลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงานในครัวเรือน การผลิตพลังงานใช้ในครัวเรือนจากต้นทุนในชุมชน การติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์บนหลังคา รวมถึงทักษะการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานจากโซล่าเซลล์ด้วยตนเอง โดยมีบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน ผ่านการลงพื้นที่เพื่อนำศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนไปใช้ในกาพัฒนาพื้นที่ชุมชน ทั้งนี้ผลที่ได้จากการบูรณาการกับพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนใน 2 รายวิชา ได้แก่ วิชาการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม และวิชาเทคโนโลยีพลังงานลมและแสงอาทิตย์ โดยมีนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เช่น การฝึกปฏิบัติการติดตั้งระบบผลิตพลังงานจากโซล่าเซลล์ และการฝึกอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการประหยัดพลังงาน ส่งผลให้เกิด 1) ต้นแบบระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 2) ชุดสาธิตการต่อระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบ Off-grid 3) ชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 4) ชุดตู้ชาร์จโทรศัพท์มือถือที่ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ 5) องค์ความรู้การผลิตพลังงานใช้ในครัวเรือนจากวัตถุดิบในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนบ้านปิยะมิตร  1

สถานที่ ตำบลตะเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ พฤศจิกายน 2564 - สิงหาคม 2565