เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

วาริษา วาแม , ผู้ร่วมเขียนบทความ ลุตฟี สือนิ, เอกชัย สิงหเดช (ไม่ใช้)

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสาวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

ปีที่นำเสนอ

12, 2021

จัดโดย

สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

จังหวัดหรือเมือง

ปทุมธานี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

สุรเชษฐ์ มิตสานนท์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ วาริษา วาแม, กันตภณ โล่นพันธ์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปีที่นำเสนอ

12, 2021

จัดโดย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

จังหวัดหรือเมือง

อุบลราชธานี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ธวัช สุริวงษ์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ วาริษา วาแม, Chanon Bunmephiphit

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

Materials for Renewable and Sustainable Energy

ปีที่นำเสนอ

2018

จัดโดย

Springer

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

วาริษา วาแม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand International Conference, MRS-Thailand 2017)

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

Material Research Society of Thailand

จังหวัดหรือเมือง

Chiangmai

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์แบบลอยน้ำ กรณีศึกษา บ้านวังดินสอ จังหวัดพิษณุโลก, ปีที่จัดทำ 2020

ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด, ปีที่จัดทำ 2020

การประเมินศักยภาพระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ำสำหรับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้, ปีที่จัดทำ 2019

เอกสารประกอบการสอน

พลังงานทดแทน 1, ปีที่จัดทำ 2020