เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.ยุทธนา กาเด็ม

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน -การพัฒนาสังคม -การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน -การพัฒนาพัฒนาเด็กและเยาวชนในมิติจิตใจและการสร้างแรรงบรรดาลใจ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม