เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.ดร.ยุทธนา กาเด็ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน -ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม -ความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน -ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาพัฒนาเด็กและเยาวชนในมิติจิตใจและการสร้างแรงบรรดาลใจ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม