เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.วานิช ทองเกตุ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับผิชอบสอนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา,กฎหมายลักษณะพยาน, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม