เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.วรากร แซ่พุ่น

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ประวัติการศึกษา ปี 2551-2554 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวรรณศิลป์ M.A. ( Literature and Arts ) ChongQing University of China, ประเทศจีน ปี 2547-2551 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประโยชน์ของนักศึกษาต้องมาก่อน ซื่อสัตย์ ซื่อตรง รักหน่วยงาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม