เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.วราลี รุ่งบานจิต

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

大家好!我的泰文名字叫 Waralee Rungbanjit, 中文名叫周水芬, 是也拉皇家大学汉语教师。 很高兴大家观看我的网站。O(∩_∩)O

ชื่อ - สกุล

นางสาววราลี รุ่งบานจิต

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages

สาขา

Teaching Chinese to Speakers of Other Languages

สถาบัน

Chongqing University

ปีที่สำเร็จ

มิถุนายน 2011

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา

ภาษาจีน

สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 2008

ประวัติการฝึกอบรม

การอบรมครูภาษาจีนท้องถิ่นในเขตภาคใต้ ปี2562

2019-12-14 - 2019-12-17

สถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง
อบรมการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ปี2562

2019-09-21 - 2019-09-21

สถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง