เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

รายละเอียด

กิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อย 5 ภาษา” โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา 5 ภาษาได้แก่ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามลายู และภาษาอาหรับแก่เยาวชนตาบลท่าสาป อาเภอเมือง จังหวัดยะลา และเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบ 5 ภาษา ตาบลท่าสาป อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนในพื้นที่ตาบลท่าสาป  อาเภอเมือง  จังหวัดยะลา  จำนวน  60  คน

สถานที่ ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559

รายละเอียด

หลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการค่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีทักษะภาษาจีน สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวันเบื้องต้นได้ และเยาวชนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีน

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  จำนวน  40  คน

สถานที่ ณ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560

รายละเอียด

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในด้านการสื่อสารภาษาจีน จึงได้จัดโครงการค่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีทักษะภาษาจีน สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน รวมถึงเยาวชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีน

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนจากโรงเรียนธรรมมูลนิธิ  จานวน  40  คน

สถานที่ ณ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561

รายละเอียด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา สามารถใช้ทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  41  ตำบลวังพญา  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา
จำนวน  30  คน

สถานที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ วันที่ 20-21 กรกฏาคม 2562